WebDelft

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van WebDelft. Wanneer u gebruik maakt van onze website en de diensten die wij aanbieden, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in dit document. WebDelft zet zich in om heldere, transparante en eerlijke dienstverlening te bieden aan al haar gebruikers en klanten. Wij verzoeken u vriendelijk om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om een volledig begrip te krijgen van uw rechten en verplichtingen bij het gebruik van onze diensten en website.

1. Definities

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die WebDelft opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van goederen of het uitvoeren van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht zoals vermeld in Artikel 1A heeft aanvaard, of een aanbod of offerte heeft ingediend voorafgaand aan een mogelijke opdracht.

 

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtnemer en de klant. Afwijkingen en toevoegingen zijn alleen bindend indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

3. Overeenkomst, offerte en bevestiging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de klant en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met uitsluiting van koop- of andere voorwaarden van de klant.

Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor twee maanden. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dat nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan wordt de inhoud van de offerte als overeengekomen beschouwd. Verdere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door het ontwerpbureau zijn bevestigd.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. De opdrachtnemer zal zich inzetten om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een resultaat dat in overeenstemming is met de opdrachtgever, zoals in beginsel overeengekomen tussen beide partijen. Voor zover nodig zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. De opdrachtgever is verplicht om alles te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om een tijdige en correcte levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, solide en duidelijke gegevens of materialen.

3. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting opstelt voor de kosten van derden, is deze begroting slechts indicatief. Indien gewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de realisatie van het product, verstrekt door of namens de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer optreden als gemachtigde vertegenwoordiger, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De partijen kunnen een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Als de opdrachtnemer, in overeenstemming met een expliciete overeenkomst, goederen of diensten van derden aankoopt voor eigen rekening en risico, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van de leverancier met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, kwaliteit en levering van deze goederen of diensten ook van toepassing op de opdrachtgever.

5. Alvorens over te gaan tot productie, reproductie of publicatie, moeten partijen elkaar de gelegenheid geven de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Als de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen geeft aan productiebedrijven of andere derden, moet de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk bevestigen op verzoek van de opdrachtnemer.

6. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het voltooien van de werkzaamheden is indicatief, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor de voltooiing van de werkzaamheden, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn uitblijft.

7. Tenzij anders overeengekomen, maken het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen geen deel uit van de opdracht van de opdrachtnemer.

8. Klachten moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld.

Eventuele gegeven levertijden, of die op enig moment door de opdrachtnemer worden gegeven, zijn altijd bij benadering en kunnen nooit worden beschouwd als fatale tijden. Daarom kunnen de indicaties van levertijden op geen enkele manier een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer worden, noch kan de opdrachtgever in enig geval aanspraak maken op enige vergoeding.

 

5. Tekortkoming

De opdrachtnemer is niet verplicht om enige verplichting jegens de opdrachtgever na te komen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

6. Annulering

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is de opdrachtgever verplicht de voor de opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden. Deze schade omvat de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Indien er zich omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van zijn wil, als gevolg waarvan de opdrachtnemer niet redelijkerwijs kan worden verwacht de opdracht verder te vervullen, heeft de opdrachtnemer het recht deze opdracht te ontbinden, zonder dat hij verplicht is tot betaling van enige vergoeding of garantie. In dit geval heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding voor de tot dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de tot dan toe behaalde resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Als het gedrag of handelen van de opdrachtgever de oorzaak is dat de opdrachtnemer niet redelijkerwijs kan worden verwacht de opdracht verder te vervullen, heeft de opdrachtnemer, naast het recht de opdracht te ontbinden, recht op de volledige met de opdracht verband houdende vergoeding.

De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt.

 

7. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling door de opdrachtnemer is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag per maand.

Voor alle overeenkomsten, ongeacht de totale waarde, is de opdrachtgever verplicht om een voorschot van 50% (vijftig procent) te betalen voordat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de overeenkomst. Pas na betaling van dit voorschot mag de opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verwachten. Eventuele opgegeven (aangegeven) tijden gaan pas in vanaf het moment dat dit voorschot is betaald. 40% (veertig procent) wordt bij voltooiing door de opdrachtnemer gefactureerd en de resterende 10% (tien procent) wordt bij acceptatie door de opdrachtgever door de opdrachtnemer gefactureerd, of bij gebreke daarvan, bij werkbare oplevering door de opdrachtnemer.

De opdrachtgever zal de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen verrichten zonder korting of verrekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van de betaling van facturen voor reeds verrichte werkzaamheden.


8. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, websites, databases, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerp, documentatie, rapporten, offertes, inclusief voorbereidend werk daarvan, die zijn ontwikkeld op basis van de overeenkomst of die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, liggen uitsluitend bij de opdrachtnemer, zijn licentiegevers of onderaannemers. De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie, hetgeen betekent dat het gelicentieerde onderwerp uitsluitend mag worden gebruikt voor het doel waarvoor het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. In overleg kunnen tegen andere voorwaarden afwijkende afspraken worden gemaakt.

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de software die door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever is ontwikkeld, blijven bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever ontvangt een licentie zoals vermeld in artikel 8A, waarbij de licentie niet meer inhoudt dan dat de software mag worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is gegeven.

Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor enig onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke vormen van bescherming voor de opdrachtgever.

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik, de verveelvoudiging of de herdistributie van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekeningen of modelrechten, auteursrechten of portretrechten rusten die de opdrachtgever heeft verstrekt zonder de opdrachtnemer te informeren over het bestaan van het betreffende recht of de rechten.

Tenzij het werk zich er niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, gecreëerd door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. In overleg kunnen tegen andere voorwaarden afwijkende afspraken worden gemaakt.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de resultaten die op basis van de opdracht zijn verkregen te gebruiken voor persoonlijk gebruik of gebruik door derden, zolang dit niet in strijd is met het belang van de opdrachtgever.


9. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • Fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal.
  • Misverstanden of fouten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van complete, degelijke en duidelijke gegevens/materialen of software.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Gebreken in offertes van leveranciers of voor het overschrijden van offertes van leveranciers.
  • Fouten in het ontwerp, het product of de tekst/data, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven aan een dergelijke controle, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4E.
  • Fouten in het ontwerp, het product of de kopie/data, indien de opdrachtgever het uitvoeren of in gebruik nemen van een bepaald model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Resultaten van uitvoering en export van door het ontwerpbureau verstrekte adviezen.
  • Voor zover de opdrachtnemer in zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze relaties met de opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade zich voordeed, zich voordoet of zichtbaar wordt tijdens de relatie met de opdrachtnemer.


2. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat redelijk is in verhouding tot de omvang van de opdracht.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

4. Na de voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5. Naast al hetgeen dat volgens wet en jurisprudentie onder onoverkomelijke tekortkomingen wordt verstaan, leidt ook de onvoldoende inzetbaarheid van de betreffende uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid, tot onoverkomelijke tekortkomingen van de opdrachtnemer.


10. Garanties

De opdrachtnemer zal zich inspannen om gebreken in het product binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze in detail gerapporteerd en schriftelijk aan de opdrachtnemer zijn gemeld binnen een periode van veertien dagen na levering. De opdrachtnemer heeft geen verplichting tot herstel van na afloop van de garantietermijn gerapporteerde fouten.

De opdrachtnemer staat er niet voor in dat het product zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij het product anders dan voor een vaste prijs op instructie van de opdrachtgever is ontwikkeld, in welk geval de opdrachtnemer de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

De opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of van andere oorzaken die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegeschreven. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in het product aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem/haar of namens hem/haar geleverde zaken ontworpen zijn en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij als maker in de zin van de Auteurswet geldt en als auteursrechthebbende het werk kan hebben.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of personen die door de opdrachtnemer bij de opdracht zijn ingeschakeld voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


11. Overige bepalingen

De partijen zullen vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarde beheerste relatie op de hoogte is gebracht en waarvan het duidelijk moet zijn dat de andere partij de geheimhouding ervan wenst te handhaven.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitgevoerde opdracht te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is overeengekomen.

De partijen zijn gebonden om de feiten en omstandigheden die onder de aandacht van de andere partij komen in het kader van de opdracht, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, zullen worden gebonden aan dezelfde vertrouwelijke behandeling met betrekking tot deze feiten en omstandigheden die afkomstig zijn van de andere partij.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijziging. Als de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de bestaande overeenkomst opzeggen met ingang van de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden.

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter om kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.